Gebroeker:Steinbach/Drekbak1


Bedank veur dien berich; I höb ongerhaandj ein euverlikpagina gemaok (en weiger veur tot ein pazjena te numme ;-) ).Weel 12 mei 2005 04:04 (CEST)

Hoi! Leuk dasse zoeveul op Wikipedia sjriefs! :) Guaka 31 dec 2004 20:00 (UTC)

Daanke. Wetste, iech bin eigelik gaar geine Limbo, ouch geinen have... mèh iech höb 't miech aongelierd, en wie ich dees Limburgse Wikipedia oontdekte, dach iech: dao moot gèt bij, en neet allein euver typisch limburgse dinger.

Grappig... Sjriefs e doarom auch zoë mekkelik? Du meiste Limburgers - woaronger ich zelf auch - kinne garos neet goot sjrieve oppe Limburgs. Bin zelf trouwens inne echte Limburger dae al lang neet mië in Limburg woont. Eigelik dus auch inne hauflimbo, mae dan angesjom :) Guaka 8 jan 2005 20:31 (UTC)

Hoi HaafLimbo, bedank veur dien welkomsberiechske! Euver die taal/sjpelling-discussie: iech höb allein mer wille zègke dat iech geine zin höb in allerlei debatte en ruzies dao-euver betrokke te rake (helaas höb iech dao al ein bietteke ervaring mèt). Iech ving 't zeker ein belangriek ónderwerp, en tzt zulle dao inderdaad belangrieke besjliessinge in genomme moete were. Veur noe zou iech 't veural leuk vinge es zoa väöl meugelijk versjillende dialekte aan bod kómme. Euver 't algemein versjtoon veer oes toch waal! Vruntelijke groete, Cicero 2 feb 2005 15:32 (UTC)

Hoi HaafLimbo, die Hollesje teks op Wèssem kaom letterlijk van dees site. Iech dènk dus dat 't neet ies toegesjtange die teks te vertale, vanwege auteursjrechte. Groet, Cicero 3 feb 2005 18:13 (UTC)

Hoi, iech laes sjuus Limburgse klaanklier en spèlling. 't Liekent miech ein hièl nuttige pagina, die kènne veer es riechlijn goon gebruke! Eve euver die noot euver oa dies doe dao maks; iech höb altied "gelièrd" dat me oa gebruuk veur de klank dae in 't Frans es oi gesjreve weurt. Bieveurbeeld 'trottoir' en 'groat' in 't Valkebergs. Iech maak hie mer eve gein fonetische transcriptie, dat ies zoa'ne houp werk. Iech geluif trouwens dat me dae klank in 't Mestreechs neet kènt. (Euverigens, iech kom oet de hook van de Veldeke-sjpelling, al bèn iech 't dao ouch neet altied gans mèt eins... ). Jao, iech weit wat iech ièrder euver sjpellingskwesties gezag höb, meh iech kèn 't toch neet laote :-). Vruntelijke groete, Cicero 9 feb 2005 17:59 (UTC)

Dat klop, dat me dèks oa sjrief es 't eigelijk ao zou moete zin. wa gebruuk me in Meersje, meh dae klank ies weer e bietteke andersj es wie veer 't in de umgeving van Valkeberg zègke. waa zou dan waal weer kènne, al kump 't op miech get raar euver. Kiek mer wats doe d'r mèt deis. Groete, Cicero 9 feb 2005 18:23 (UTC)

200

gefeliciteerd mèt 't sjrieve van 't twièhónderdste artikel! -Cicero 17 feb 2005 14:30 (UTC)

limburgsedialecten.nl

Hoi HaafLimbo, nao aanleijing van woa v'r toesjtrak euver gekald höbbe: kiek ins op http://www.limburgsedialecten.nl. Dat geit van de provincie oet. Miech sjpriek dit waal aan, zoawies doe zuls begriepe... Ouch mèt sjpellingshandleijing en meugelekheid tot vraoge van hulp. Iech wil diech (en oes) nieks opdringe, allein ter info. Vrunteleke groete, Cicero 21 feb 2005 18:14 (UTC)

Nog eve get, mesjiens zous doe beter dien e-mailadres van mien euverlègkpagina aafhole (iech höb 't al spam-onvrunteleker gemaak). Kiek mer (iech dorsj 't neet weg te hole). Cicero 21 feb 2005 18:22 (UTC)

Reaksies

Ich dink dat ut beter is om op dezelfde pazjena te antwoerde. Zoe kinne anger luui de discussie get mekkelèker vollege. :) Guaka 23 feb 2005 10:22 (UTC)

heilige

Leuk, al die heilige! Wie kumps doe aan die lieste en van welk bisdom zint ze? Iech vraog dat nao aanleijing van o.a. Maria Visitatie dats doe op 29 mei zats. Iech mein dat dat óf op 31 mei óf op 2 juli ies (zuug biev. de:Mariä Heimsuchung). Iech koes d'r noats achter komme wat noe precies geldt en woa. Meh es doe de daag veur 't bisdom Remung höbs gebruuk, dan bèn iech d'r eindelijk oet! Groet, Cicero 2 mrt 2005 19:20 (UTC)

Iech gebroek drei bronne: Ierstes de pazjena HeiligenNet, twiedens de Ingelse wiki (en wel dees pazjena), in d'n derde plaots kiek iech 't nao in e Duits book vaan miene vaojer, Das Jahrbuch der Heiligen. Iech höb e fuitsje gemaak: Maria Visitatie is idd op 31 mei! Iech gaon dat direk verbetere. Daanke--HaafLimbo 2 mrt 2005 21:10 (UTC)
Diech ouch danke, iech vóng 't ouch al raar... :-) --Cicero 2 mrt 2005 21:24 (UTC)

Jaor

Gefeliciteerd mèt 't voltoje van de heiligekalender! :-) cicero 4 mrt 2005 15:31 (UTC)

Daanke, veur 't Limburgs en veur Wikipedia daon iech dat gere!--HaafLimbo 4 mrt 2005 20:07 (UTC)

Roemenië

Hee sjiek, Roemenië mèt e keertsje en e vlegske! ;-) Veur 'n reactie op dialek zuug mien euverlik (iech waor toch nog van plan dat artikel aan te passe). cicero 1 apr 2005 16:14 (UTC)

Merci. Jehjeh, iech kin 't wel... 't Aonpasse van 't dialek-artikel laot iech meh aon diech euver, aanders kriege veer wier zoe'ne gekken hybride. HaafLimbo 1 apr 2005 16:18 (UTC)

Heavy Metal Umlaut

Hoi, kiek ins hie... :-) cicero 6 apr 2005 10:15 (UTC)

:-D ! HaafLimbo 6 apr 2005 10:31 (UTC)

1000

Gefeliciteerd mèt dien doezendste bewèrking hie op de Limburgse wikipedia! cicero 8 apr 2005 09:58 (UTC)

bedank

veur dien hulp. :-) cicero 21 apr 2005 23:01 (UTC)

Aoch... ;-) HaafLimbo 22 apr 2005 15:54 (UTC)

Archaiese sjpellink

Dj'hed gelaïk da d'archaiese sjpellink nej mi gebrojch wur, mo as'ch ierlich mos zin wurret dialek on dees kaânt och ni mi viejl gebrojch. Zu kum et da et archaiese aïglich gewoen soamehur mit et dialek da nog bestit. Ich haa et och inkel gebrojch vör plaknôm umda't on dees kaânt gewoen soamehur be't dialek :) Ma ich haag mich on d'riegels des hojs, gejn problim ;)


Yup, ich hem mich dozjuus mich geregistriär as Bockrycker... ejn min nom mag'ch nog et archaies haage ;) Nô, do zin nej viejl minse die nog dialek kalle en et git miejr en miejr no't AN tau, mo ejn't center van Bels Limburg es der e now dialek an upkoeme da ze "nieuw-Genks" noeme. Wa ich kal es wel giejn Genkers, ma Nuër-Bokrikers, in mix ven Bokrikers en Nieuw-Genkers. Bokrikers zelf es e dialek tusse Hassels en Genkers in, ma met miejr Dojts ejnvloede dan de res. Wej da kump, da wee'ch och nej ;)

Omdat't zo vesjchelt met Hollans-Limburgs (of Neërlans-Limburgs, wa dj'och wil) goan ich nej tse viejl bejdroage. 'Ch hem sjchrik da nejmans mich kos vestoan. :) -- Bockrycker 12 jul 2005 20:44 (CEST)


't Es möglich da et ven do (Kerkraaj) kump, en da dèj zjwoardre ejnvloede vesjtark gejoane zin ejn d'jore 50 à 60 mit migrante dej e minner zaach aksèn en toal hemme en it zo e miejr "macho" ojtstraalenk kriejg be d'gewoen Belse ven hej. Do kump toch et now-Genkers venaaf :)

Ma ich hem Genk ojtgebraid. Ma ich wil uch nog ejn dink vroage ... joan et (wordt het) tse ierreg as ich de 'äi' en 'oj' vervang door æ en œ (zu ware dèj klanke biejter onnersjchaaie, umda vie hemme viejl miejr vesjchillende klinkers dan uch) Ich legget dan wel biejter ojt ejn de paazj öva min dialek, ma vör mich es't gemeklicher as ich sjchräive kos gelech ich ech dialek sjchrief nomoal ;) -- Bockrycker 12 jul 2005 21:40 (CEST)


'Ch min dialek œtgeleech in Nuër Bokrikers. Ich hoep da djieë et kos vestòn ;)

Kinder

Bedank. Dèt hawse gaod gezeen: ich höb Kinder aangemaak. Ich kal waal Kinders (neet ech zuuver mie, mè kom): dèt is nog richtig Maaslands. Met zoë kort stükske geit dèt nog neet ech veul versjil gaeve mèt Mestreechs. BertK 12 jul 2005 20:29 (CEST)

Pop-acts

Hoj. Het geit hie euver Bèlsje bends die ech wel bekind zin in Bèlsj en de neet-Vlaomstaolige zelfs internasjonaal (google mer 's). De meiste hubbe ouch nog links met Bèlsj Limburg: 't Leek mich waal leuk dao artikels euver te sjrieve. Die kome er dus nog aan... BertK 29 jul 2005 22:32 (CEST) ---

(Valkebergs)

Koorzang

In de opsómming op de pagina volkscultuur sjriefs doe koorzang. Wat ies dat veur dialek?Volges miech ies dat gein Mestreechs. In 't Valkebergs ies dat koarzank. Mesjiens in 't Mestreechs: Koerzaank? groetjes --Aelske 24 aug 2005 14:35 (CEST)

De höbs geliek, koorzaank of koerzaank is beter. Merci, HaafLimbo 27 aug 2005 19:16 (CEST)

Kunrao-Kunder

Hoi Wouter, Antwoord: 't ies good dats doe nog effe aandach geufs aan de naam Kunrao. Dae naam ies gaar neet good, dat moet Kunder zin. Kunder (Nederlands Kunrade bij Voerendaal) ies allewiel aan Voelender (Voerendaal bie Heerle dus) vasgegegreujd. Haet nieks mèt 't Belzje Kinrooi te make. Iech zal mien fuitsje verbetere in 't artikel Sjoanbrón (Kunraojer sjtein moet Kunder sjtein zin) groetjes --Aelske 30 aug 2005 19:55 (CEST)

Popmuziek

Dat oetgebreid artikel euver popmuziek ies up to date, e good euverziech en hendig interresant! :-) --Aelske 2 sep 2005 19:08 (CEST)

cheers

How do you say "cheers" (proost) in Limburgish? Reply here if you like. -WF

Pff... I'd say just "proos", without final -t, but I can't exclude the possibility that some other dialects have their own word for it... HaafLimbo Velim, non opto 15 sep 2005 17:29 (CEST)

Euverzètte

Och doe mos 't zoa zeen, ich how effe niks angesj te doon. De Earpel sjtonge op 't gaas, 't vleisj woar nog neet gaar. Dös ich dach, loat ich eave dea Hollesje kroam euverzètte. Weam wit zunt hie waal luuj die leever plat leaze es Hollesj. Men noe mos doe mich toch 'ns oetlègke.. Doe bès geboare in Dortrech, woons in Utrech en doe kals plat (of in jeekergeval die kins plat sjrieve. Woo Höbste dat gelaerd? Bèn ich waal benuujd noa :) Erik Creugers donderdig 15 september 2005 17:43 (CEST)

Raar artiekele

Vèngse dat "vot" ein raar artiekel is? Es 't woord noe neet veurkaom in gezègkdes, zow ich zègke jao, meh 't woord vot kömp noe einmaol veur in sjpraekwoorde in 't plat. Doe vottes ;) Ich zal 'ns kieke of ich nog mae van dae kraom kèn vènge :) Erik Creugers 17 sep 2005 11:38 (CEST)

O, 't is ouch gei probleem huur, 't maag bes. Allein veel 't miech op... HaafLimbo Velim, non opto 17 sep 2005 12:47 (CEST)

DSM Geharrewar

Tja, die Hollendere weite auch neet wat se doa mèt motte aanvange. Pönt is dat ich op de Hollesje siej ein kleine aanpassing how gemak. Want ick kosj nörges gèt terök vinge euver de ravaasj oet 1975. Om eksakte gegeaeves te vènge gaon ich in zaon gevaal 'ns kieke op interpret. Es dao vèng ich daan tig saites mèt euveral dezelfde tekste. Gansgenau 't zelfde. Dös esse 't op nl euver plagiaat höbbe..... Tja, dan weit ich 't zelfs auch gaar neet mae. Örrges mosse ein lien trèkke, bèn ich 't gans mèt ins. Noe bès doe waal geine richtige Limburger, mèh doe dènks gelökkig waal wie eine van os! Veur mich höbbe die Hollèndere aafgedaon. Doe maogs ze gerös besjeid zègke dat ich 't dao veur gezeen hawt. Laot ich ein dènk veurop sjtèlle. Bie jeker artiekel wat ich sjrief, gebroek ich maeh es ein bron. Dankzij ein good netwerk van informanten (zao wie 'nne pap dae op de koel heat gewirk, kènnis van de gesjiedenis oet 't eige dörp, beuk die ich in 't verlede gelaeze höb, 't kalle mèt luuj meh auch 't internet zunt veur mich eine hael belangrieke bron van informatie. Erik Creugers 17 sep 2005 23:08 (CEST)

Vösjmoel

Jong! Doe bès fantastisch... Ich wis gaar neet dat die sait auch besjtong. Es ich dat how geweite, dan how ich 't dao neetgepaot. Groetjes, Erik Creugers 18 sept 2005 13:00 (CEST)

Mein god

Ich höb 't d'r ech werm en koud van gekrege huuj. En veulde mich earlik gezag bès waal 'n bietje gesjtalk door Muijz. Meh al bèste zao wieste zaes eine Hauve Limbo, veur mich bès ze eine ganse! Ich howt paol, en hoop dat ze aan de angere kantj 't laote röste. Want emes volge nöm ich sjtalke. En maog ich oet dien repliek aan Stevenhagen en Muijz opmerke dat ze ze de wach aan höbs gezag, en veur eige deur motte gaon vaege? Erik Creugers 18 sept 2005 21:43 (CEST)

Nou nein, dat neet direk. De höbs hei ouch e paar copyrightsjendinge op diene naom stoon, en es ze dat wèlle controlere daan heet dat natuurlik zin. Meh iech wèl de meneer boerop 't allemaol gebaord 't leefs wel in de haand hawwe. In eder geval, diech weurs hei neet op veurdrach vaan eine vaan die geblokkeerd. HaafLimbo Velim, non opto 18 sep 2005 22:11 (CEST)

Biejvooge

( Ich wis dat neet. Ich zoog die lies, en dach ich mis nog get. Vandoao. En euver Luxemburgs... Dit geit neet euver 't landj, meh euver de taal daoErik Creugers 19 sep 2005 22:51 (CEST)

Valkeberg aan de Geul

Hoj HaafLimbo,. Neet iech höb euver V.a.d.G. gesjreve, meh Cicero en iech höb de res aangevöld. Dat sjrieve van de volledige naam ies de sjöld van oze burgemeister. Dae zaet, te pas en te ónpas, Valkenburg aan de Geul. Dae naam ies óntsjange in 1982, bie de gemeintelike herindeiling um óndersjeid te make tösje 't sjtedsje Valkeberg en de gemeinte Valkeberg aan de Geul. Trouwens, miene broor Jan haet dae naam gelanceerd en hae haet, same mèt 'ne collega, de Geul bevare van brón tot V'berg (zoa wied es dat ging euverigens) en dao versjlaag van gedoon. Groete, --Aelske 11 okt 2005 21:54 (CEST)

Belsj-Limburgsjabloon

Oeps, ich meinde de gemeinte ouch bie heur plaotselike naom te neume, meh ich kan mich hie en dao waal vergisse: ich dach det ze zelf Sintreen zachte (in 't Kinders is 't Sintruje). Allein Leopoldsburg ('t Kamp?) en Overpelt (Pelt? Ieverpelt klingk ieder wie e Maaskempens dialek) twiefelde ich nog. Noe ich hoop det de luj dit zelf könne verbaetere. BertK 13 okt 2005 21:34 (CEST)

ATB

Hoi HaafLimbo, Ich höb d'r gein nosie van dat artiekel euver de ATB. Dit höb ich neet zellef gesjreeve, meh dat heat m'n neafke gedoan, dea waor hiej bie mich op bezeuk dees waek op 'nne aovend en wou auch 'ns get sjrieve in Wiki. Noe trèk ich waal 't boetekleid veur 'm aan, want hae how miene kompjoeter gebroek hieveur. Ich waor d'r jaomer genog neet biej wie hae aan 't tiepe waor, want ich waor same mèt mien vrundin en zien vrundin effe in de sjtal get aan 't zeuke. Es ich gezeen how wat hae aan 't doon waor dan how ich gezag dat dit neet maog. Höb 't zellef auch neet gezeen wat 'r d'r van gemaak haet. Nöm 't mich neet kaolik. Ich zal 't 'm mörge es ich 'm zeen waal zègke. Bedank veur 't verwiedere. Sjinöster 14 okt 2005 19:43 (CEST)

Meizäödsje, meizeunsje, meibleumke, weiebleumke

Hoj HaafLimbo, --Aelske 16 okt 2005 16:27 (CEST) Effe get euver bleumkes. Volges miech ies de naam Meizäödsje in 't Mesjtreechse (?) 'n verbastering van de ander name die hie bove sjtoon. Die sjtoon namelik es volksnaam genoteerd veur Madeliefje (Bellis). Dat mei in de naam ies neet te verklaore umdat 't bleumke 't gans jaor bleujend veurkump in weie en gazons. Meh, toegegeve, iech bin de naam in de literatuur ouch 'ne kièr tegegekómme. De meis aannummelike naam ving iech zelf: weiebleumke. 't Meizäödsje {Convallaria) bleujt èvvel allein mer in (april) meh veural in mei. (Daorum: Meizäödsje) Noats in juni. Tja, mèt volksname besjteit 't naodeil, dat name zoamer ónweitend, kritiekloos, doorein gebruuk weure. Me haet de klok huère loewe.... ;)

Aoch dat zal bes, en idd, 't meizäödsje "Madeliefje" bleujt zoeget 't gans jaor. Meh iech zouw dat waord neet gaw es "lelietje-van-dalen" begriepe; stèrker nog: wies diech 't oets gebruukdes had iech gein idee tot 't euver 'n ander bloom zouw kinne goon es 't "Madeliefje". Waorsjijnlik höbbe die vaan oet de stad nog noets e "lelietje-van-dalen" gezeen... Meh ieg, veur miech is reje genoog veur de verdudelikingspazjena aon te hawwe; dat is wel zoe gebrukersvruntelik :-). HaafLimbo Velim, non opto 16 okt 2005 17:19 (CEST)

Danko!

Danko, s-ro Haaflimbo. ^^ mithridates

Voltooid deilwoord

't Voltooid deilwoord van sjrieve ies (euver 't algemein dink iech en ouch in 't AGL) gesjreve. Volges miech ouch in Mestreech. Mesjiens kèns doe dat ouch verandere in de diverse sjablone ;) --Aelske 2 nov 2005 11:38 (CET)

Nou, de höbs geliek quant au Mestreechs Aelske (iech höb dat oorspunkelik sjabloon neet aongemaak trouwes), meh dat steit dus euveral al in de categorieë heh... ok, iech gaon get draon doen. HaafLimbo Velim, non opto 2 nov 2005 12:20 (CET)

Aanmelle es gebroeker

Ip-nummer 8120711394 wilt ziech aanmelle es gebroeker. Iech zeen èvvel nörges wies se dat gauw kèns doon. Wils doe euverlèk make of sjiekke nao dizze gebroeker mèt 'n aanmaaksjabloon of zoa get of oetlègke wie, woa, wat.;) --Aelske 2 nov 2005 14:18 (CET)

Iech höb 't al gevónge: umdat iech ummer aangemeld sjtaon, blief die vermelding van 'aanmelde en insjrieve' verborge!. Iech höb de betreffende a.s. gebroeker 'n mailtje gesjiek.

--Aelske 2 nov 2005 17:23 (CET)

Plaatse mèt dezelfde naam es de gemeintenaam

Hoj HaafLimbo,

Valkeberg en Vols zint inderdaad van oarsjpróng klein dörpkes, die op 'n gegeve moment groat zint gewore (es gemeinte) door 't annexere van ander dörper. Mestreech ies ummer groat gewaes, meh Amie, Lummel, Hier, Sint Pieter en Wolder zint eige dörper mèt 'n eige historie, taal en cultuur!. Eigelik haet de gemeinte es lemma neet väöl miè te vertèlle es besjtuurlike zake, historie van 't ontsjtoon, oppervlakte en 'inhoud'. Dus daorum höb iech de gemeinte expl. gesjpliets van 't dörp mèt dezelfde naam. Bie Gulpe-Wittem ies dat vanzelfsjprekend. Meh iech zal miech neet aan Mestreech waoge! ;) --Aelske 15 nov 2005 19:36 (CET)

Veldeke-sjpelling 2003, ouch veur Mestreechtenaere

Woarum zou Mestreech ziech neet aan de nuuj Veldeke-sjpelling moete houte (aangenómme door de Provincie Limburg), wie erg zie dat ouch vinge. Jan Notten zoot ouch in de sjpellingscommissie in 2003. De correcties die iech höb aangebrach in Aruba zint allenei veranderinge in 't kader van die sjpelling. Mestreech ies eigewies in zien woordebook (dat vertèlde Jan Notten miech zelf). Notten, dae aanvankelik de sjpellingsaanwiezinge haet samegesjtèld in 1983, haet ziech geconformeerd mèt die van 2003. Dus brök en lik ipv brögk en ligk. En ies vaon of vaan neet väöl sjoaner es 't Hollandse vlag? ;) --Aelske 23 nov 2005 22:30 (CET)

Äöh sorry Aelske veur mien gepikeerde reactie zoezjus, dat kaom wel hendeg bot euver :-(... Meh dao is ein gooj reje veur, um de spellingvernaderinge neet aon te hawwe: dewijl de nui spelling aongenómme maag zien door de provincie, is de Mestreechse spelling in 2001, zjustemint veur de hervörming, aongenómme door de Mestreechse gemeinteraod. Dat zien dus twie oetspraoke die tegein ingoon, meh geine Mestreechteneer gebruuk oets de nui spelling, sloot Veldeke mer ins drop nao.

Wijers gluif iech uuch natuurlik mètein tot 't Limburgs woord veur "drapeau" vaon is, meh iech bin dat in 't Mestreechs nog noets tegegekómme, dus haw iech 't mer bij vlaag. Aanders zouw iech trouwes 150 landlemma's mote goon umzètte (wat iech ouch ech zouw doen huur, es iech tot de conclusie kóm tot dat beter is). Compleminte en mien excuses, HaafLimbo 23 nov 2005 22:40 (CET) --Mergelsberg 28 nov 2005 17:04 (CET)==Nederlands.== Hoi Haaflimbo, 'ch wis neet dat 'ch neet mieë es de helf maog wisse es 'ch vin dat e sjtukske neet good inee zit. Ich herkin de koppelinge die in dit sjtukske gemakt werre en mit dae umgaank mit taal kin 'ch neet insjtimme. D'r term 'Nederlands dialekt' is politiek, neet taalkundig. Politiek bezieë is 't imperialistisch um 'n dialekt dat in 't boetelaand gekald wert, Nederlands te neume. (Zieëker in e sjtukske dat uvver 't Nederlands geet) En dat is trouwes och nörgens väör nuëdeg want dat dialekt kint me waal natuurlek mit z'ne naam oet de dialektologie beneume en dan haat 't tale, wie 't Zuid-West-Nederfrankisch dat me och Limburgs is gaoë neume in Nederlands en Belsj Limburg, dat in versjillende leng/landsdele gekald werre. Oeë dat saoërt imperialisme toe kint leide weet 'ch oet ursjte haand. Umdat de Vlaminge i Voere en daoboete 'n 30 jaor truuk hieël hael brolde dat wae Plat kalt 'ne Vlaming is zeunt de Luuks-gezinde in dat taalconflict van d'r ene op d'r andere daag Fraans gaoë kalle mit hun keender. En och väör 't Montsener gebied haat zjuus die houding nefaste gevolge gehad väör de taal oeë 'ch noe in sjrief. Ich zit wat de dialecte aa-gong mit 't probleem dat 'ch neet genog weet uvver de name oet de dialectologie väör de tale die in Noord-Frankriek, ten ooste van Nijmwege, in Hollend, Zieëlaand en Brabaant gekald waeëre. De Nederlandse taalunie zaet dat 't Limburgs nooit erkaant how motte waeëre umdat daomit 't aantal moedertaalsprekers van 't Nederlands truuklupt. Dat is nao mien miening 'n drograej mae dat sjtong namelek och in 't bedoelde sjtukske. De wirleke raej liegt in 't uvvergaoë van 'n grens in Vlaandere (d'r väorzitter waor tut nao de Zeeuwse kwestie 'ne Vlaming) 't Haat noe al oonkontaente Belsj Limburgers, dan och nog Zeeuws-Vlamingen en mit 't erkenne van de dialekte in Vlaandere is 't neet mie te haowe dat de 2000 Franstalige i Voere gee Europees statuut kriege. Väör mich waor dat sjtukske polletiek. De koppelinge zeunt klassiek. --Mergelsberg 24 nov 2005 00:45 (CET)

Daan nog huurt me te euverlègke euver d'n inhaajd vaan d'n teks. En iech zeker wel wie 't inein zit mèt de kwestie taol/dialek. Mie stökske is zjus hielemaol neet pólletiek gemotiveerd. Iech vin de visie tot 't imperialistisch is veur 'ne variant dee euver de grens gesproke weurt Nederlands te neume zjus hendeg pólletiek gelaoje: daan zouw 'n taol altied bij de grens mot ophawwe! 'Is natuurlik te begriepe mèt de kwestie in bekaans gans Vlaondere en de Voerstreik in 't bezoonder in de achterkop, meh dat maag gein motivering zien veur 't laote valle vaan de notie vaan Nederlands. Iech deil de taole zuver nao taolkundege principes in, en 'n taol is veur miech gewoen 'n verzaomeling dialekte. Nederlands is veur miech daan gewoen Wesnederfrankisch, dat beteikent tot 't gesproke weurt in Wes-Nederland, 't groetste deil vaan Vlaondere en e klei stökske Duitsland. De Nederlandse staanderdtaol, toch mien mojertaol!, is in mien ouge ouch neet mier es ei vaan de väöl Nederlandse dialekte. Iech zeen neet in wat dao imperialistisch aon is. Euverigens dink iech dreuver veur 't Ziews en 't Wes-Vlaoms devaan aof te knippe. Hèlt me euver 't Hollands, 't Braobants en 't Oos-Vlaoms. Zèt de kinmerke daovaan mer ins op e rijke: verkläöring vaan eer nao aar, verdwiene vaan 't reflexief, realisatie vaan de aw Germaonse û es äy (ui), realisatie vaan de aw Germaonse î es ei, ê es ie, ô es oe, verandering vaan sk- nao sch-, neet oonveranderd of dooroontwikkeld nao sj-, verdwiening vaan 't wäördsje doe. Noe zien alle dialekte die iech zoezjus geneump höb toch wel dudelik eine groop, neet? Natuurlik is spraoke vaan e dialekcontinuum nao 't Nedersaksisch en 't Limburgs, meh dat maag de zaak neet vertroebele tot dat ouch eige taole zien. Zoe zien de veurnaomste kinmerke vaan 't Limburgs behaajd vaan de vocale ê, î, ô, û, oontwikkeling vaan sk- nao sj-, oontwikkeling vaan twie toene die in oppositie veurkoume, ich veur Aajdgermaans ik, meh nog ummer make veur makjan etc., en laank neet alle dialekte hawwe ziech aon alle kinmerke, zeker neet de westelike, meh daan nog zeen iech Limburgs es ein taol boe e zeker aontal dialekte bijhuurt. Wat is dao mis mèt?
Trouwes, 't is wel zoe tot iech, dee miech 't Limburgs heet aongelierd, de volkstaol e werm hart touwdraog, en dat gelt ouch veur de dialekte die iech tot 't Nederlands reken. Es iech bij mien awwers toes bin dring iech dèks bij plattelandsbewoeners drop aon tot ze Ziews blieve praote. Es iech 'nen dialekspreker tegekóm hei in Utrei raoj iech 'tzelfde aon. Meh wie daan ouch, veur höbbe nao mien meining 't concep vaan taole nujeg veur taolkundeg orde in de chaos te sjöppe, me kint neet eder dialek tot eige taol bómbardere. Daan zouw me de Limburgse Wikipedia ouch wel kinne aofsjaffe en opbreke in 500 nui Wikipediakes. HaafLimbo 24 nov 2005 11:54 (CET)

Hoi Haaflimbo, 'ch wis och neet dat groeëte verenderinge in artikele pas nao uvverlig gemakt kinne waeëre. Ich vin dat 'ne goo regel, mae han waal oonuvverkaomeleke probleme d'r mit um te uvverligke mit gebruukers die zich neet identificere. En d'r gebroeker dae Nederlands sjreef en och d'r sjriever van historie trouwes, haant zich neet bekind gemakt. Wie deen 'ch dan te handele? 'ch von dien ursjte reaktie neet oonvreuntelek en doe bis taalkundig baeëter op de huugde es 'ch zelf en 'ch zeen noe och das-te tale/dialekte zuver taalkundig benaders en oonbewus an polletiek dees. (kiek hie-oonder verhaol uvver d'r taalkunde-leefhubber) In die twiede sjtukske reups-te dan och oet: dat 'n taal toch neet an 'n grens ophuurt! Taalkundig bezieë is dat neet zoe mae polletiek bezieë waal. Taalkundige bezeente 'n taal inderdaad es 'n verzameling van dialekte mae de polletieke mach haat bepaald vör eeder laand wat de landstaal of tale zeunt en die tale zeunt gestandariseerd, werre gebruukt in o.m. oonderwies, administraties, besjtuur, rechtsjpraak en hure op an de grens van dat laand. Wat de dialekte aa-geet kint me in Nederland zigke dat alle dialekte die in Nederland gekald werre Nederlandse dialekte zeunt, zoonder inhoudeleke taalkundige motivatie. In dae zin is 't Kirkraods 'n Nederlands dialekt te neume en dat wert och gedoeë. Taalkundig bezieë is dit 'n Hoeëg Duutsj dialekt, umdat 't de klaankversjuving haat mitgemakt, mae toch wert dat neet al te hael op gerope. 't Kirkraods 'n hoeëg duutsj dialekt neume, boete 'ne sjtikt wetensjappeleke taalkundige kontekst, ligkt och in Nederland polletiek erg geveulig. Hub-ste trouwes de aanvraog van 't Europese statuut vör 't Limburgs gelaeze? Dat versjaft zieëker inzich in dis discussie. Dan kins-te laeze in wat vör formeel verhouding dialekte tut de sjtandaardtaal sjteunt.

'ch Waor e jaor of ach gelaeje in de gelegenheed um te kalle mit d'r taalkunde-leefhubber dae in de 60er jaore e beukske gesjraeve how oe-in dat e mit taalkundige argumaente aantoeënde dat 't Plat va Voere, dat e 't Diets neumde, e Vlamsj dialekt waor. Dat populair oetgebrach oonderzeuk is polletiek misbruukt um 't polletiek handele in en uvver dit deurp te legitimere op 'n meneer oeë dae miensj zelf naoderhaand groeëte metale, morele probleme mit how. Dae how gaar gene vat mie op 't waerk dat-e gemakt how en voeëlt zich waal verantwoordelek en waor dat in zieëkere zin och. "Als ik dat geweten had, wat ze ermee zouden doen, zou ik het nooit geschreven hebben" mit 'n oetdrukking op 't gezich die 'ch noeëts vergaeëte zal.

Imperialisme is, gef 'ch toe, 'n groeët waoërd mae 'ch blief d'r bie dat dialekte in Fraankriek, Wallonië of Duutsjlaand, Nederlandse dialekte neume, in e sjtukske uvver 't Nederlands, polletiek neet correct is. Ich realiseer mich terdege dat alles wat 'ch väör Wikipedia sjrief openbaar is en dus och invloed haat of kint hubbe. Ich zow dan och keze vör d'r brijje term Germaans väör de dialekte in Fraankriek, want Romaans zeunt die inderdaad neet. En de aander dialekte zow 'ch mit d'r term oet de dialectologie beneume. 'ch laot dit oonderwaerp noe e paar daag ruste. Tut maondeg is miene tied bezat. groetjes--81.207.113.94 24 nov 2005 14:03 (CET)--Mergelsberg 24 nov 2005 14:10 (CET)

Iech zal toch noe mer was antwoorde :). Neet eder groete verandering hoof vaan te väöre besproke te weure, meh 't weghaole vaan ganse stökker teks is get anders. Euver dialekte wie 't Kèrkraojs, inderdaod e Middelduits, Ripuarisch dialek, woort inderdaod vreuger algemein gezag tot 't um "Nederlandse" dialekte góng. Meh de term Nederlands is ech neet allein pilletiek vaan karakter: ze is inmiddels good ingebörgerd in de taolkundege wereld. Iech zal 't artikel binnekort ins aonpasse, oetbreie en verdudelike.
Zeet veur e veurbild vaan 't Ziews trouwes hei of hei. HaafLimbo 24 nov 2005 14:30 (CET)

Hoi Haaflimbo, 'ch zeen das-te an 't artikel gewirkt hubs. 'n Zuver taalkundige benadering van 't Nederlands kint waal mae dan mos-te dat artikel och oetdrukkelek zoe beneume. Dan besjrief me 't nederlands vanoet de nederlandse taalkunde. 'n Taalkunde die de dialekte beneumd es 'oonder 't nederlands' en besjrieft oonder d'r kop Nederlands haat zich laote verleide um an polletiek te doeë. Polletiek bezieë haant de dialekte 'n minder machtige positie es 't nederlands. Mae taalkundig bezieë zeunt de dialekte zjuus wie 't nederlands zelfsjtandige en complete taalsysteme die in de dialektologie besjraeve werre.

'ch sjtil mich de vraog of 't klopt dat 't Nederlands de mits gekalde taal is in nederland en vlaandere. 'ch kin gee oonderzeuk oeëin dat dat oonderzoch is. Wat 'ch waal weet dat is dat in Vlaandere väöl luuj mienge dat ze Nederlands kalle mae ze kalle in feite 'n mengvorm (sociale linguistiek) (o.i.v. loyaliteits/identiteitsconflikte die väörtkaome oet de meneer oeëop 't Nederlands ten koste van de dialekte is geïntroduceert (psycho-sociale linguistiek) die Geert van Istendael es ursjte 't verkavelingsvlaams geneumd haat. 'n term dae noe algemeen gebrukelek is um die algemene umgangstaal aan te duide.

'ch mieng dus dat in 'n artikel oonder d'r kop Nederlands bv zow motte sjtoeë wienië d'r standaard oontwikkeld is (Statenbijbel), dat dis taal an 't begin van 1900 officiëel nog Nederduyts hoosj en wienieë 't op 't Belsj es twiede taal officiëel vasgesjtild is. Dat 't de taal van 't besjtuur, rechtspraak, oonderwies, media e.d. is. Dat de besjerming/promotie van dis taal oonder de hoede van de Nederlandse TaalUnie sjteet (taalpolletiek). enz.

In d'r twiede zin oonder d'r kop nederlands sjriefs-te al uvver dialekte. Dat huurt toch oonder d'r kop dae volgt, de dialekte, heem? 'ch Zow oonder d'r kop Nederlands alling verwieze nao 't feit dat d'r op 't Vlamsje en Nederlandse groondgebied och dialekte gesjpraoke/gesjraeve werre en dat sommige 'n Europese erkenning es streektaal haant. En dan zow 'ch 'n gaans apart artikel make uvver de dialekte oeë das-te dan och melding kins make van de Zuud-Weste Nederfrankische (d'r term dae doe gebruuks kint in d'r kontekst van 't Nederlandse taalgebied och. Ich goon oet van 't gaanse Nederfrankische taalgebied umdat dan och gekald kint werre uvver dialekte boete 't Nederlandse taalgebied) dialekte die boete 't Nederlandse taalgebied n.l. in Noord-frankriek, Duutsjlaand en Wallonië gekald werre.

Zoewie gezag, de dialekte sjteunt polletiek bezieë wal oonder 't nederlands, mae taalkundig bezieë neet. Mit dizze aanpak zowwe och vorm en inhoud een zieë. En dat väörkeumt oongewilde verwarring. --81.207.113.94 28 nov 2005 13:35 (CET)--Mergelsberg 28 nov 2005 13:37 (CET)

Iech kin 't artikel altied nog wijer oetbreie, dat zal iech nog wel doen ouch. Mèt de bewering tot 't Nederlands de meis gesproke taol is in NL en Vlaondere bedoelde iech alle taolvörm die oonder 't Nederlands gerekend weure, neet allein 't AN. HaafLimbo 28 nov 2005 15:08 (CET)

Haaflimbo, 'ch vin dat me 't nederlands (de standaardtaal) en de dialekte oeteen mot houwe. En pas nao 'n zorgvuldige besjrieving mit-ee, en al aeëve zorgvuldig, in verband maog bringe. Es-te dat neet dees, dees-te an taalpolletiek. Wae gee AN sjprikt, kalt get aandersj en dat mot-me och es zoedanig beneume. Zieëker es dao al uvver gesjraeve is. Mae messjie sjtil 'ch te hoeëg eise an dis encyclopedie? Wat vinne aander gebroekers hievan?--Mergelsberg 28 nov 2005 17:04 (CET)

Ja, v'r mote ze oeterein hawwe, en nein, geer stèlt gein te hoeg eise aon de encyclopedie. Veer wèlle in principe op topnivo functionere, en edere verbetering is wèlkóm. Meh iech kin 't neet ins zien mèt uuch tot wee neet de Nederlandse staanderdtaol sprik geine spreker vaan 't Nederlands zouw mage heite. Wee ech Braobants sprik, of Verkavelingsvlaoms, of e stadsdialek wie Haags, is nog ummer bezeg mèt Nederlands te spreke. Stèl uuch t'r verglieking veur tot de provincie Limburg mörge 't AGL inveurt. Dat weurt daan 't officieel Limburgs. Zien de sprekers vaan 't Mestreechs, 't Norbiks, 't Zitterds, 't Hessels, 't Venloos etc. daan gein mojertaolsprekers vaan 't Limburgs mie? Jao toch zeker! HaafLimbo 30 nov 2005 12:34 (CET)

Bètste Haaflimbo, Formeel en politiek bezieë is 't zoe dat eedereen in Nederland en Vlaandere 't Nederlands es moedertaal haat, behalve de luuj die 'n taal kalle die 'n officiëel statuut in Nederland of Vlaandere haat. Vör Nederland zeunt dat dus de luuj die Fries, Saksisch en Limburgs kalle en vör Belsj (Vlaandere vecht dit aan)de luuj è Vlaandere (Voere p.e.) die fraans kalle. Daeër sjreef mich dat d'r taal zuver taalkundig bezeet mae taalkundig bezieë klopt de baovegenumde woeërheed neet. Taalkundig bezieë zeunt d'r genog versjille um 'n oondersjeet te make tussje 't nederlands en de dialekte en dat wert bv in de nederlandse taalkunde en de dialektologie och gedoeë. Sjtil dat de Provincie 't AGL vastsjtilt es 't Limburgs da zowwe alle Limburgers inderdaad 't Limburgs es gesjraeve moedertaal hubbe. Persuuënlek vin 'ch 't concept "moedertaal" zever. 'ch Bin va joongs aan meertalig opgevoed en han dus mie es ing moedertaal. Och die werkelekheed besjteet officiëel nog gaar neet. Zoewie zoeväöl wat 'ne geïntegreerde multi-kulturele grensbewoner eege is.--Mergelsberg 4 dec 2005 00:59 (CET)

Meerhout

Hoj, Meerhout waor 'n kopie van nl: dus qua copyrights neet zoa'n hièl groat probleem (al houw dat op e gegeve moment örges aangegeve moete were). Iech houw 't nog neet weggehaold umdat dae Iggy dao mesjiens nog aan wilt wèrke. Hae ies nuuj, dus wae wèt houw hae diet alvas gekopieerd en wol 'r 't nog vertale... Houw waal al get op zien euverlik gesjreve. hojhoj, cicero 29 nov 2005 18:32 (CET)

Es Iggy Limburgs praot eet iech mien möts op. HaafLimbo 29 nov 2005 18:35 (CET)
Iech dènk 't eigelik ouch neet. Meh de wèts noats he... cicero 29 nov 2005 18:41 (CET)

Zoneve

Ich hem den datum vanne inwoenersaontal nog verangert; da stond nog op januare in plak van juli. Op den vlaomse wiki hem ich de mitste gemeintes al aongepast. Haddoech Sonuwe 5 dec 2005 23:34 (CET)
Aoch merci!:-) HaafLimbo 6 dec 2005 00:00 (CET)

Zaal of zadeldaak

Hoj HL, Dat höb iech mèt Cicero ouch al ins kortgesjlote. De vraog ies hièl logisch, meh nemes zaet dat. Kiek op häör euverlèk: nr 25. ;) --Aelske 30 nov 2005 11:46 (CET)

Hmmm... Iech zouw 't wel zègke, en laote v'r noe ierlik zien, wee Limburgs sjrijf is meistal wel normatief bezeg. Meh es 't ech neet in eur vocabulair veurkump, behave 100% passief, daan mooste 't idd neet sjrieve. HaafLimbo 30 nov 2005 12:34 (CET)
Iech vraog 't nao --Aelske 30 nov 2005 23:17 (CET)

Amie

Hoj, iech wol ièrsj Amie aanmake, meh höb toen toch mer ièrsj nl:Amby aangemaak, umdat 't toch dialek2 zou were... Leuk dat veer 't hie noe ouch höbbe! Houpelik binnekort nog 'n foto debie (zal ins kieke wat iech kèn doon). Hojhoj, cicero 1 dec 2005 21:46 (CET)

Wille

Ich hem den datum van het inwoenersaontal vur Wille ooch verangert nao 1 juli. Gisteren hat ich da ooch al gedaon bij Meerhout. Kunde e bitske oplette as de noch aaner gemeinte aonmaokt. Sonuwe 6 dec 2005 08:46 (CET)

Aojao, sorry...:-/ Iech maak gein ander gemeintes aon noe, ze zien allemaol veerdeg, iech zal ze allemaol nog ins laanksloupe. HaafLimbo 6 dec 2005 10:10 (CET)
Ooch Hiër stied noo just, ge hat da verwisselt met Hôle. Ich zal ze angers waol es langsloepe as ich vjaarig(klaar, gereed) zen op de Vlaomse Wikipedia. Sonuwe 6 dec 2005 11:46 (CET)
Aoch, dat zouw sjiek zien :-). HaafLimbo 6 dec 2005 11:54 (CET)

Es As

Hoj, volges miech ies 't in 't AGL toch 'es' (dat höb iech toesjuus opgezeuk). cicero 20 dec 2005 16:33 (CET)

Hm , iech dach oets 't umgekierde opgezoch te höbbe, meh es diech 't zègks... Mesjiens kin 't allebei, in dat geval geit miene veurkäör ouch oet nao "es". HaafLimbo 20 dec 2005 16:36 (CET)
Iech höb ouch effe gekeke op 't AGL (alhoewaal dat gein taal of dialek ies en eigelik allein in oetzónderingsgevalle toegepas moet weure, ving iech). Dao sjteit as in 'n ander beteikenis. Wat in diet geval leuk ies um te weite: 't volgend sjpreekwoord kint allein in Limburg: S (es dus) ies 'n króm lètter! ;) --Aelske 20 dec 2005 16:42 (CET)
Iech bin 't mèt uuch eins tot dat allein in oetzoonderingsgevalle moot weure touwgepas; de algemein tekste op dees Wikipedia zien zoe'n oetzoonderingsgeval imo. T'n ierste zien v'r zoe gei Veldeke-projek (dat zouw koelek zien es v'r exclusief mèt Veldeke geassocieerd kóste weure) en t'n twiede kinne ze us daan neet verwiete tot v'r 'n Mestreechse/Valkebergse/apert zuid-Limburgse Wikipedia zien. HaafLimbo 20 dec 2005 16:47 (CET)

Ceasarion

sie sind abschaum, widerlich! bleiben sie bitte im Limburg! vielleicht können sie das verkraften?!?

Entschulding, was redest du jetzt für einen Blödsinn? Und woruber geht's in Gottesname? Entweder du erklärt's mir jetzt, oder ich sperr dich nächstes Mal! HaafLimbo 26 dec 2005 17:36 (CET)
"I am Caesarion, a crazy Dutchman and a Request-for-new-languages-page terrorist." Es bleibt dabei! Sie disqualifizieren sich selbst auf Ihrer Webseite auf Meta mit dieser Vorstellung! So lang Sie keinem etwas tun, ist es nur eine geschmacklose Art sich so zu "zieren". Sie tun aber unheilig, und dann lies man so etwas! Für Sie ist es ein Spiel: Ich bin der Wahnsinnige aus Holland und bin ein Terrorist für die Request-for-new-languages-page! Sie meinen sicher damit einer toller Bursche zu sein. Für mich ist es absolut ernst: Seit mein Sohn sein Zivildienst in einer Sonderschule für Behinderte gemacht hat, verbringe ich meine ganze Freizeit, etwas für die Behinderte und andere idealistische Zwecke zu machen! Gegen Ihre "flotte" Aufmachung hätte ich auch nichts, wenn Sie nicht Schaden anrichten würden. Ich sprach zu den Wikipedianer vom kulturellen Schicksal von 45 millionen Behinderten FÜNFUNDVIERZIG MILLIONEN BEHINDERTE!!!! in der Europäischen Union und monströsen Zahlen, die ich leider nicht exakt habe, weltweit und sie antworten mit Argumenten, die ich leider nicht entziffern kann, aber gar nicht auf dem Problem der Millionen Behinderter eingehen (um dem vorzubeugen, das ich nicht entziffern kann, habe ich meine User-Seite auf meta.Wikimedia vorbildlich gestaltet, und hingewiesen, dass ich Null-Englisch kann! Mehr kann ich nicht tun, um peinliche Missverständnisse zu vermeiden! Für Sie wäre es nur 1 Klick und nur 1 Mal zurück gewesen! Aber Sorgfalt gibt es bei Ihnen nicht?). Wikipedia ist die SEIT DER GRÜNDUNG DIE EGOISTICHSTE INSTITUTION gegen BENACHTEILIGTE MENSCHEN, hat bislang absolut nichts getan, damit solche Menschen etwas an kultureller Besserstellung bekommen! Es gibt 50 Wikipedias, die absolut nicht benützt werden. FÜNFZIG Caesarion! Aber sie haben, und das schönste, am Weihnachtstag, nicht das Fairnis, nicht einmal die Grosszügigkeit, es wäre nur Fairnis, Grosszügigkeit wäre es, wenn es kaum einen unbenützten Wikipedia gäbe!, gegenüber benachteiligten Menschen 1 (EINEN) Versuch zumindest zu unterstützen, und mit keiner Silbe in Ihrer Begründung diese 45 Millionen Menschen zu erwähnen! Es ist überhaupt ein Skandal, dass man die Tortur der "Requests_for_new_languages" auf einem Site sich gefallen lassen muss, für mich ist es ENORM VIEL ARBEIT, mehr als für Sie vermutlich, weil es auf English sein muss, und, auch wenn es mir womöglich nicht gelingt, versuche ich meine englische Texte lesbar zu gestalten, was sie nicht tun, Ihr Englisch ist meiner Ansicht nach unwürdig (an dem Request komme ich auf Grund der Spielregel nicht vorbei, aber Sie müssen sich nicht in einem schlechten Englisch äussern, daher unwürdig), weil welche "Terrorist für die Request-for-new-languages-page" spielen wollen! Wikipedia wirbt ganz offiziell mit der verleugneten Aussage "The Wikimedia Foundation aims to facilitate the dissemination of knowledge in many different languages". Das Akzent ist auf different, sonst ist das Wort sinnlos in dem Satz, eine Kernaussage der Fundation! Wo sind wir denn? Sie können mich sperren, da Sie scheinbar einen dieser WIKIKINGS sind! SIE greifen vorweg alle Antragsteller durch eine Scherzaufmachung an und rufen damit Zorn vorweg und absichtlich hervor! Sie ernten was Sie mutwillig gesäht haben: Zorn!62.134.233.222 27 dec 2005 23:02 (CET)
Jaja, viel schreien ist besser als sehr klug sein! Dies ist wirklich ernsthaft: meiner Meinung nach bist du entweder paranoide oder schrecklich frustriert. Wenn du dies diskutieren nennst, dann möchte ich schon mal wissen was du unter "jemanden anbellen" verstehst.
Jetzt zu deinem behinderten Sohn: davon weiß ich nichts, damit habe ich nichts zu tun und deshalb ist es auch Unsinn mir so etwas vorzuwerfen. Das Solresol wird einfach nicht benutzt, von niemanden, und deshalb ist es Blödsinn eine Wikipedia darin anzufangen. Wissen Sie scghon dass ich selber geistlich behindert bin? Ich habe Aspergers Syndrom, und das heißt ofters dass man slecht mit seiner Umgebung kommunizieren kann. Und dass man vollkommen zwecklose Beleitigungen wie die von Ihnen erst nimmt. Ich hatte wirklich keinen Ahnung etwas übel zu machen, und dann kommen Sie mit dieser ganzen Scheiße! Tragen Sie überhaupt schon bei an der Wikipedia oder machst du überhaupt nichts anderes als jeden zu beleitigen mit deinem Unsinn? Alles, ja alles, was ich auf der Requests-Seite schreibe, schreibe ich aus entweder praktischen oder sprachwissenschaflichen Überlegungen. Aber Sie müssen unbedingt einen Feind in mir sehen! Wirklich, noch niemals hat jemand mir solche unsinnige Dinge vorgewurfen! Wikipedia ist nicht der richtige Platz für Leute wie Sie, also lehren Sie mal sehr schnell Nettiquette! HaafLimbo 27 dec 2005 23:17 (CET)
Also Ceasarion, wenn Sie wirklich selbst so leiden, tut mir die Angelegenheit sehr leid. Das konnte ich nicht wissen. Tatsache ist, dass in Wikipedia viele viele Menschen werken, andere an der Arbeit zu behindern. Wikikings, die Seiten löschen, ohne eine Vorwarnung, ohne eine Erklärung und sich nicht melden, wenn man sie höflich anspricht. Wer etwas aufbaut, wie ich, wird mehr als die Anderen behindert (wenn alles läuft, arbeitet man still in seiner Ecke. Aber es ist schwierig diesen Punkt zu erreichen: den Punkt habe ich teilweise dank der Vorarbeit eines anderen auf dem Site der Sprache Interlingue erreicht, wo ich fast der Einzige bin, der dort zu arbeiten, obwohl diese Sache für mich im Grunde genommen eher gleichgültig ist: Interlingue sollte nur das Instrument sein, um Solresol an viele vermittelbar zu machen. Aber ich setze mich nebenbei dort für Ideale ein). Tatsache ist, dass unzählige Wikis absolut nicht genutzt wurden, weniger als 10 Seiten (meta:List_of_Wikipedias#1.2B_articles), und dass in Anbetracht der immerhin bestehenden, slbst kleinen Chance für die Behinderten, "jeder" für Solresol sein müsste, weil es sonst gar keine andere Chance gibt für viele Behinderte: können Sie sich vorstellen, "Lippenleser" (Taubstumm) zu sein, und ins Ausland gehen, dort Lippen lesen zu müssen, deren Aussprache total von dem abweicht, was geschrieben wird, und dann selbst in der Fremdsprache Töne selber sprechen zu wollen, die Sie nie gehört haben, nie hören werden, weil Sie total taub sind. Sie hatten mit horrender Mühe Töne erlernt in der Muttersprache Ihres Volks, für Sie schon etwas völlig abstraktes, die Sie gar nie hören werden, und nur wegen der Not der Kommunikation mit Ihrer Umwelt brauchen! Die meisten Ihrer Mitmenschen können Ihre Zeichensprache (Gebärdensprache) nicht verstehen, weil sie enorm viel Übung verlangt, und es gibt keine internationale Norm dafür! Haben Sie nachgedacht, dass ein Taubstummen zuerst, viele Jahre, völlig anders denkt, weil er nie Wörter gehört hat und nie hören wird? Dass er zuerst, als aller erstes, lernen muss, seine Gedanken in Wörtern zu organisieren? Dass ein tauber Mensch zuerst völlig andere Gedankenschematas hatte? Haben sie nachgedacht, dass es total taube Künstler gibt, die eine wahnsinnige gute Musik spielen, obwohl sie vollkommen taub sind, weil sie die Vibrationen ihres Instrumenten mit der nackten Fusssohle auf einem Bretterboden warnehmen (mit der Fusssohle "hören", hören ist nichts anderes als Vibrationen wahrnehmen), während sie spielen. Könnten Sie sich vorstellen, dass Solresol alle diese Schnittstellen liefert und ein bischen beiträgt, aus einem total abhängigen Menschen einen etwas selbständigen Menschen zu machen? 50 total nutzlose Wikis und 1 mehr für solche Zwecke soll abgelehnt werden: man kann sich nur schämen, selbst auch Mensch zu sein... 62.134.233.222 28 dec 2005 00:29 (CET)
Danke für Ihre letzte Nachricht. Ich hoffe nur, wir können diese Aiffaire jetzt beenden, und zusammen die Friedenspfeife rauchen. Ein letztes Ding zum Solresol: Ich weiß nicht mal ob es tatsächlich benutzt wird, aber wenn es wirklich angewendet wird für Behinderte, dann könnte ich noch mal meine Meinung ändern. Suchen Sie erst mal andere die an dieser Wikipedia mitarbeiten möchten, und fangen Sie mal an mit einer test-Wikipedia (z.B. meta:Test-wp/525), auf der Sie und andere Interessierte Artikel schreiben können. Das könnte mich und zweifellos auch viele Andere überzeugen. Ich habe aber meinen Zweifel ob es funktioniert: als Musikwissenschaftstudent habe ich gelernt die Bedeutung von Musik als "universelle Sprache die jeder versteht" abzulehnen. Aber auch hier könnte eine gut funktionierende Test-Wikipedia helfen.
Tatsächlich gibt es viele Wikipedias die nicht funktionieren, und das ist genau der Grund warum ich im Moment noch gegen eine Wikipedia auf Solresol bin: solche Wikipedias werden nämlich meistens angefragt von Hobbyisten, die nach zwei oder drei Artikel aufhören oder von Idealisten die sie selbst nicht oder kaum sprechen. Das gilt für einige Conlangs die (fast) niemand mehr spricht, wie Volapük (vo:), und das gilt für eine Menge Sprachen aus der dritten Welt. Die Absichte sind gut, aber es kommt (noch) nicht vom Fleck.
Nochmals Danke für diese Erklärung, und jedenfalls viel Erfolg mit ihren Projekten! HaafLimbo 28 dec 2005 11:28 (CET)
Guten Tag Ceasarion, Friedenspfeife akzeptiere ich gern.
Als ich diese Anträge gestellt haben, wollte ich nur Zeit gewinnen, und sofort etwas anderes weitermachen, weil ich annahm, das dauert ewig bis die Anträge nacheinander operationell werden. Und dann mich auf meine Wikipedia-Arbeit (nicht Streitereien) wieder stürzen, da ich in der Ferienzeit etwas mehr die Gelassenheit dazu habe. Bis heute habe ich gar nichts gemacht. Bis der Solresol-Platz eingerichtet, wird es etwas Zeit dauern: Bislang existiert die komplette Wörterliste nur auf Französisch, die Originalsprache des Buchs, in welcher die Langue musicale beschrieben wurde. Nach meinem ersten Streit mit Wikipedia wegen Solresol vorigen Jahr hat mir eine Universität eine grosse Webseite eingerichtet, wo das komplette Buch heute erscheint (allerdings ohne dem sehr langen Vorwort; fast hundertfünfzig Jahre alt hat dieses Vorwort im wesentlichen historisches Charakter). Nur kann dort auf dem Solresol-Site nur ich schreiben, und alles übersetzen. Da ich nicht mehrere Sprachen bearbeiten kann, habe ich mich für Interlingue entschieden.
Zuerst muss ich aber bei Interlingue helfen, damit Interlingue selbst besser operationnell ist. Dann aber wird diese Schnittstelle in Interlingue schön einheitlich sein, und allseitig anwendbar sein. Deshalb ist dieser sehr lange Umweg konstrutiv. Für die westliche Welt ist Interlingue eine Ideal-Sprache für nicht behinderte Menschen (wie vermutlich Universalglot). Hat nebenbei den Vorteil auch Interlingue und andere internationale Hilfssprachen gleichzeitig fit zu machen. Ich habe Zeit. In fünf Jahren werde ich Rentner und kann mich dann vermutlich intensiver mit dieser Sache befassen. Deshalb übersetze ich viele interessanten Webseite in Interlingue, damit die Leute, wenn sie sich erst auch wegen Solresol (oder andere Gesichstpunkte, wie Impartialität der Sprachen, etc.) mit dieser Sprache befassen, auch ungewöhnlich interessantes Material antreffen: Die besten Seiten von Wikipedia zu Europa, zur E.U., zur Weltorganisation und daher zu den Kontinenten, zur Medizin, zu Sprachen und zur Musik.
Sie schreiben: "Ich habe aber meinen Zweifel ob es funktioniert". Es ist gar nicht so wichtig. Solresol ist nicht irgendeine Sprache. Es ist eine grundlegende Erfindung. Keine einzige andere Sprache ist bislang universal im Sinne des Wortes "Universalität" = im ganzen Universum gleichwertig anwendbar. Nur solresol. Sein Erfinder hat die erste Sprache erfunden, die keine Grenzen kennt, und daher nahezu mit jedem, ad absurdum geführt, denkenden Lebewesen theoretisch anwendbar wäre, ob er hört, ob er sieht, ob er spricht, ob er Berührungen spürt oder nicht! Daher genauso leicht oder schwer für Franzosen als für Japaner als Eskimos als Indoneser (für Indoneser sind andere Sprachen alle wesentlich komplexer als die Eigene!) oder Chinesen,
oder Behinderte, eben, mit zahlreichen Schnittstellen: jeder Anwender kann sofort leicht/schwer die Schnittstelle wechseln: einer der noch nie mit Tauben zu tun gehabt hat, kann sofort mit einem tauben Mensch sprechen (dies verlangt sonst Monate hartnäckiger Übung unter Anweisung! Ist eine Sprache für sich!). Ich habe eine Stiefmutter gehabt, die fast 20 Jahren praktisch blind war, und Sie hatte eine Art Lese"mikrokop" mit welchem sie jeden Buchstaben eines Textes so gross wie ein ganzer Fernsehbildschirm vergrössern konnte, und daher langsam noch Texte Buchstabe nach Buchstabe ganz langsam ablaufen lassen konnte: sie hat nur an den Farbtufper weiss/schwarz am Bildschirm erahnt und aus der logischen Ableitung mit den Vorbuchstaben, wie der Text gewesen sein musste. Mit echten Farbtupfern hätte sie viel besser "lesen" können, weil es nicht auf die Sehschärfe ankommt, und die Farbunterschiede noch wahrnahm. Solresol kann mit "nur-Farbpunkten" geschrieben werden. Die Reihenfolge ist die im Regenbogen, ist unverwechselbar, kann nicht willkürlich geändert werden! Man braucht keine Noten, noch Zahlen, noch Buchstaben, noch Stenografie-Zeichen! Farbtupfer würden vollkommen genügen! Zur gleichen Zeit wie Samuel F.B. Morse selbst, hat Sudre ein "Morse"-System erfunden, wie Patentschrifte es heute noch belegen. Das Braille -Alphabet braucht keinerlei Veränderung für Blinde!
deshalb ist das Buch dieser Sprache heute ein der Bücher in der Bibiothek der grossen Entdeckungen der Menschheit im weltbekannten Deutschen Museum in München täglich zu lesen!
und so sollte man auch seine Präsenz in Wikipedia verstehen: "Die" Erfindung für eine grenzenslose ungehinderte Verständigungsmöglichkeit, die sofort helfen kann, weil sie noch dazu extrem einfach ist: alle Wörter sind TOTAL unveränderlich, und trotzdem einwandfrei qualifiziert (männlich/weiblich, singular/plural, Verb/Substantiv/Aktor/Adjektiv und Adverb werden klar unterschieden). Salut 62.134.228.162 28 dec 2005 16:30 (CET)

I renonce definitively! Wikipedia will never act for handicapped people but is only a giant manipulation to erase the printing industry and worker of European countries... to Angela, to Anthere, already discussed with Ceasarion, theoreticaly preace but his infame "oppose" in Solresol is yet here!, erase all my contributions. Bye 62.134.177.45 4 jan 2006 22:03 (CET)

131.155.37.153

Hoj, iech bèn 't neet eins mèt de blokkaad van 131.155.37.153. En dien commentaar ving iech ouch neet leuk, esof iech te sjtóm bèn um te zeen wat 'ne vandaal ies en wat neet. Laot miech toch estebleef mien eige sjtiel, en dae persoon ies toch al opgehouwte! 'n Blokkaad ies d'r um wikipedia te besjerme, neet es sjtraof! D'r waor (en ies) gein acuut gevaor van 131.155.37.153 en nao dat ein dink, dat 'r trouwes zelf al truukdrièjde, haet 'r nieks miè gedoon. Hae zal dus waarsjienlik nieks devan merke dats doe häöm geblokkeerd höbs en dan ving iech 't ónzin um zoa'n ip-adres te blokkere. cicero 4 jan 2006 14:17 (CET)

Heer heet loupe sjelle en dat maag neet zoonder consequinties blieve, punt. HaafLimbo 4 jan 2006 14:53 (CET)
Nog ins: 'n blokkaad ies gein sjtraof. cicero 4 jan 2006 14:54 (CET)
Mesjiens op nl: neet, meh hei leve v'r neet nao dat saort dom, verlammende principes! Misdaod moot bestraaf weure, dudelik! Of moot iech hei soms ouch mèt wikibreak? HaafLimbo 4 jan 2006 15:05 (CET)
Iech ving die principes neet dóm en verlammend en ze zint d'r neet veur nieks (kiek ouch ins op en: bieveurbeeld, dao höbbe ze väöl en väöl miè vandalisme es hie, en nog haet me dao 'n fatsoenlike blocking policy). Iech bèn d'r op tege dat 'n blokkaad es sjtraof weurt gezeen en gebruuk. Iech ving dat 'ne systeemwèrker geine rechter ies dae te besjliesse haet euver miesdaad en sjtraof; systeemwèrkersj höbbe bepaalde mieddele um wikipedia te besjerme. Trouwes, wie iech hiebove al zag, maak 't in dit geval waarsjienlik nieks oet: iech verwach neet dat de persoon truuk kump en van zien zoagenaamde sjtraof zal hae dus ouch nieks merke (of kènne lière). Wat miech betref maog 'r geblokkeerd blieve ouch. Euver 'ne wikibreak van diech höb iech nieks gezag, en iech ving hièlemaol neet dats te mèt wikibreak moes. cicero 4 jan 2006 15:34 (CET)
"Hie maog zelfs 'ne sysop niks" -> van wae? Woarum kènne veer d'r neet gewoon euver kalle in plaats van dats te weggeis? cicero 4 jan 2006 15:46 (CET)
Diech wèls sjijns us alderlei beperkinge oplègke en die leef vandale mer hunne gaank laote goon. Dao pas iech veur. HaafLimbo 4 jan 2006 15:49 (CET)
Dat wil iech gaaroets neet, en iech höb 't ouch neet euver leef vandale; es emes vandalisme pleeg en daomèt doorgeit en op die meneer 'n bedreiging veur wikipedia vörmp moet hae geblokkeerd were. Iech wil sjuus kalle euver wie veer demèt um moete goon. Mien meining ies neet belangrieker es die van diech of van 'ne andere gebroeker. En welk versjriekkelik vandalisme gebeurt hie noe gans? Welke beperkinge höb iech geneump? cicero 4 jan 2006 15:54 (CET)
Maog iech es ervare (40 jaor) pedagoog ouch effe reagere? Es persone 'n fout make, kinger of groate luuj maak nieks oet, moete ze 'n waarsjuwing kriege, zoadat ze de kans kriege um die fout rech te zètte of um d'r get van te lière veur de toekóms. Bie herhaardelik waarsjuwe volg dan meistal 'n veuraaf aangekóndigde sanctie of sjtraof. (Kiek ouch nao de gemeinte- en politiereigelsj). En, bie 't umgoon mèt lestige perseunlikhede, moet me eigelik ummer effe tot 10 tèlle alveures impulsief te reagere.groetjes ;)--Aelske 4 jan 2006 20:20 (CET)

Stroes, struus of struis

't Vèlt miech innins in, meh ein van de oudste cafe's in Mestreech (op de Vriethof) hèt "In den ouden Vogelstruis" en de Mestreechtenaer zaet dat ouch--Aelske 4 jan 2006 23:15 (CET)

Jehmeh, dee kaffee heet 'ne Nederlanse naom. 't Bies zelf hèt neet zoe. HaafLimbo 4 jan 2006 23:24 (CET)

Kölle

HL wils doe miech d'n tabel mèt sjtadsgegeves en eventueel de vaan veur 't artikel Kölle zeuke en plaatse? Iech weit neet woa iech die gegeves zoa gouw vandaan kèn hole. Alvas bedank :)--Aelske 6 jan 2006 12:52 (CET)

Iech höb 't al gevónge, bin eve nao Köln gewaes op 't Duutsj (virtueel op de Wiki):)--Aelske 6 jan 2006 21:32 (CET)

Koreaans

Moin! Ich habe mir gerade deinen Koreanisch-Artikel angeguckt und habe dazu ein paar Anmerkungen. Wenn ich Limburgisch spräche, hätte ich sie einfach auf die Artikeldiskussionsseite geschrieben.

  • Namen: Im Artikel steht "Han-gu-geo" und "Cho-son-o". Was sollen die Striche bedeuten? Wenn sie orthographische Silbengrenzen anzeigen sollen, muß es <han-gug-eo> (nicht gu-geo) und <jo-seon-eo> heißen, ausgesprochen wird es hang gu geo (eo klingt ungefähr wie das o in offen) und jo seo neo. Die revidierte Romanisierung wäre hangugeo und joseoneo. Ich glaube, in Nordkorea ist der Begriff joseonmal häufiger als joseoneo.
  • Hanja: Sie unterscheiden sich von Kanji vor allem darin, daß Kanji in jedem Text vorkommen, Hanja aber fast nie. Häufig sind sie nur in akademischen Texten und den meisten Zeitungen. Irgendwo habe ich gelesen, daß auch an nordkoreanischen Schulen Hanja gelehrt werden, und zwar ungefähr so viele wie in Südkorea (ich glaube, so um 2.000). Nordkoreaner können sie angeblich trotzdem kaum (weil sie im Alltag gar nicht vorkommen), aber auch die meisten Südkoreaner vergessen nach dem Schulabschluß die weitaus meisten Hanja wieder. Ein anderer Unterschied ist, daß Kanji on- und kun-Aussprachen haben, aber Hanja so gut wie immer nur die aus dem Chinesischen übernommene Aussprache.
  • Außerdem würde ich noch erwähnen, daß die chinesische Schriftsprache einen starken Einfluß auf das Koreanische hatte, sogar auf die Grammatik. Je nach Textsorte kann mehr als die Hälfte eines Textes aus sinokoreanischen Wörtern bestehen, und in Südkorea werden Wörter für Neues meist aus sinokoreanischen Silben gebildet, seltener auch einfach aus dem Englischen übernommen. Alle Familien- und die meisten Personennamen sind aus sinokoreanischen Silben gebildet.

W. 2006-01-18

Moin Wikipeditor! Danke für deinen Feedback. Zuerst möchte ich mal sagen, ich habe die allermeiste Information aus dem deutschen Artikel übernommen.
Die Striche - ja die kann ich am besten auslassen, da hast du recht. Das ist nur ein kleines Irrtum. Die Vergleichung zwischen Hanja und Kanji habe ich nur auf formellen Gründen gezogen, aber es ist natürlich auch nützlich wenn ich die Unterschied im Artikel vermelde (entschuldige bitte dieses Holzschuhendeutsch...). Derartige Vergleichungen von meiner Hand sind übrigens meistens problematisch, besonders weil das Japanische Schriftsystem für jemanden der die Sprache nicht spricht durchaus unverstehlich kompliziert ist. Die These, Hanji werde in Nordkorea nicht mehr verwandt, steht wörterlich im englischen Artikel (siehe en:Korean_language#Writing_system). Wenn das nicht stimmt, sollten wir das natürlich dort auch verbessern.
Dass das Koreanische, wie das Japanische, sehr stark vom Chinesischen beeinflusst wurde wusste ich, und das sollte in der Tat im Artikel stehen.
Nochmal Danke, und ertwarte bitte meine Veränderungen! HaafLimbo 18 jan 2006 22:20 (CET)
Nichts zu danken. Ich finde, man kann trotz allem ruhig stehenlassen, daß Hanja und Kanji ungefähr das gleiche sind.
Zur Rolle von Hanja in Nordkorea kursieren alle möglichen Informationen. Vielleicht gucke ich irgendwann mal nach, in welchem Maß sie in jüngeren akademischen Veröffentlichungen vorkommen; ich rate mal, daß man sie außerhalb solcher Texte so gut wie gar nicht findet. Was die Hanjakenntnisse der nichtakademischen Bevölkerung angeht und die Situationen, in denen Hanja benutzt werden, bezweifle ich, daß der Unterschied zwischen Nord- und Südkorea wirklich noch so groß ist, wie er oft dargestellt wird. Vielen Dank für den Artikel! W.

Oekraïne zonger 'de'

Is wiki-Limburgs inne gesjraeve sjpraok? In 't Sjtandartholles wird 'Oekraïne' zonger 'de' gesjraeve mer wird ouch 'de Oekraïne' gezek... Muumi 21 jan 2006 22:53 (CET)

Das 'ne sjnelle!

Zo heij, höb iech m'ch nog gein vief minute geleije aongemeld, kreijg iech al unne "hoienhè" vaan diech! Dat deijt m'ch wel good, mot iech zegge, dat wel toch wèl zegge dat veer mèt z'n alle good bezeg zien heij in de Limburgse WP.

De höbs geliek esde zegs dat'r wel hoondert versjellende menere zien um allein nog mèh Mestreechs te zegge en te srjieve, mèh iech kin d'r mèh eijn, en dat is dee zo-es iech dee vaan m'n awwers gelierd höb. Dao kump nog beij dat mie Mestreechs oondertusse e bitteke verros is, nao zoe veul joar ut neet gesjproken of gesjreven te höbben. Veldeke Mestreechs lieren geit miech noe dus get te wiet, iech doan men bès, en es ut neet hielemaol good is, daan mot iemends dat mèh verbetere (dat zal iech zellef zoe langzamerhand aoch proberen te doen). Iehc zeen uuch gaw weer terrök! Mhaesen 24 jan 2006 19:11 (CET)

Iech zit noe gèt mie roond te kieken, en iech zeen dat iech `ne hööp (houp/häöp/...?) verkierd daon (en dees zin zit al weer vol foute). Iech höb nog enne berg te liere, mèh boe kin iech de gooie sjpelling vinde vaan wäört (wourt/wöört/...) zoe wie:
  • enne houp (een hoop) (volleges 't Sjpiekbreefke dus mèt ou, mèh veur miech klink dit neet es 't Hollandse Koud)

Provocatie

HaafLimbo: Laot diech neet oetdage mèt provocaties in de vörm van (zielige) chantages. 't Bèste ies eigelik neet d'r op ingoon. Óf waarsjuwe en dae lachwekkende ónzin metein delete (ies gebeurd) ;)--Aelske 14 feb 2006 19:06 (CET)

Iech kin hei es moderator deen Untermensch direk blokkere, daan zeet 'r hielemaol niks mie, dat is ouch good toch? HaafLimbo 14 feb 2006 19:08 (CET)

Indeiling buurtsjappe, gehuchte en dörper

Bie de indeiling van dörper (mèt parochie en kèrk), gehuchte, buurtsjappe en wieke houwt iech rekening mèt de gesjiedenis van die betreffende woongemeinsjap in 'n bepaalde gemeinte. Dus Abshaove bv lik (van ouds in 't dörp (veurm. gemeinte) Munstergelaen. 't Ies dao dus noe ouch nog 'n buurtsjap van en in 2e insjtantie 'n deilke van de gemeinte Zittert-Gelaen. De indeiling van de buurtsjappe, gehuchte, dörper en (veurmalige) gemeintes ies trouwes bès waal ingewiekkeld veur de opzeuker. Me kènt ze dus mer beter te dèks es te wiènig opneume en linke, neet? De naam naobersjap ies leuk gevónge, meh eigelik get te relatief volges miech.--Aelske 21 feb 2006 12:31 (CET)

Iech vin wel tot de naobersjappe (volges miech is dat e bestoond woord trouwes) geneump mote were; geer wèt euver pläötskes mèt 50 inwoeners dèks verbaozend gooj artikele te sjrieve, dus allein daorum al. Meh de naom "kern" is foutief: 'n naobersjap weurt naomelik door de gemeinte boe ze inligk neet es kern behandeld, meh es "behurend tot 'nen andere kern". Gehöchter sóms wel; eigelik is 't wel of neet behandele es aparte kern 't criterium of get gehöch of buurtsjap is. Dao moot bij gezag weure tot neet alle gemeintes ziech dao-aon hawwe. HaafLimbo 21 feb 2006 12:49 (CET)

Kurów

Could you please write a stub http://li.wikipedia.org/wiki/Kur%C3%B3w - just a few sentences based on http://nl.wikipedia.org/wiki/Kur%C3%B3w or en wiki? Only 2 -5 sentences enough. Please. Pietras1988 25 feb 2006 22:09 (CET)

No, I don't think there is any need for it. There are not so many articles on smaller religions as to justify an article about this particular church. Same goes for the above request by the way. HaafLimbo 2 mrt 2006 22:44 (CET)

Stub request

Greetings HaafLimbo, could you help create a stub forthis article into Limburgs? - It is based on this article. 3-5 lines would be sufficient enough. Please. Your help would be gratefully appreciated. (I do not know what the correct title should be). Thanks --, 2 March 2006

No, I don't think there is any need for it. There are not so many articles on smaller religions as to justify an article about this particular church. Same goes for the above request by the way. HaafLimbo 2 mrt 2006 22:44 (CET)

I sincerely apologize to HaafLimbo for creating a "Dutch" article. But this church was established in the Netherlands since 1992. [1].If you believe this article is irrelevant to Limburgs wikipedia then so be it. --, 2 March 2006

The church is certainly encyclopaedic. But hopefully you understand that once I'd grant this request I can't deny any following, similar requests. Okay, for once I will accept this article. But if you ever return with such a request using the same strategy it will be denied. HaafLimbo 3 mrt 2006 09:34 (CET)
Ah, in the meantime it has been created, perhaps by you, and this time in Limburgic. Now I will leave it in peace. Thanks for your efforts to write in Limburgic! HaafLimbo 3 mrt 2006 09:36 (CET)

Miervoud vaan 'n hieleboel artikels

Hoegge-ierde menier Haaflimbo,

Miech is opgevalle dat 'n hieleboel artikels genump zien nao 't miervoud vaan wat ze eigelik besjrieve, kiek meh 's op de Kategorie:Zoegdiere (op z'chzelf al e verkierd miervoud). Dao vinse Ziekeuj, Verkes, Olifante en gaank meh door, terwijl dit allemaol gewoen in't inkelvoud zouw motte (teminste, zoe is 't op alle andere wikis). Wèl zuu'se dao Liew stoon, dus dao heet z'ch eemes wel aon normaal enceclopedische regels gehawwe. In eeder geval is 't neet consestènt, en iech stel veur um us te confermere aon gaankbaar WP, en alles trök te zette naor inkelvoud. Iech wèl doa bès get tied aon besteije, iech hoop allein dat iech neet op iemes ze tiene gaon stoon.


Mhaesen 16 mrt 2006 18:06 (CET)

Dat höb iech expres in 't mievoud gedoon, want die artikele goon euver femilies vaan bieste, die mierder saorte umvatte. De kins ummer nog 'ne redirect aonmake in 't mievoud... HaafLimbo 16 mrt 2006 19:06 (CET)
De gewuunde um artikele euver taxonomische verzaomelinge in 't inkelvoud te beneume kin iech allein mer vaan de Nederlandse Wikipedia en kump miech hendeg oonlogisch veur. Iech zouw daan ouch lever alles in 't miervajd blieve doen, tenzij 'n femilie gliek is aon ein saort natuurlik. HaafLimbo 16 mrt 2006 19:19 (CET)
Dao mot iech 't toch met diech ooneins zien. Ten ierste zien veer heij 'n enceclopedie aon 't make, neet e biologisch handbook mèt taxenemië. En in 'n enceclopedie vinse alles op de simpelste stam vaan e woort, neet op 't miervoud, sjus wie in e diktionair (dat geit oongetwiefeld prebleme geve veur nui lui die get wèlle zeuke in de wiki). Este gèt wèls weite euver e vèrke, daan steit dat in 't artikel "Vèrke". Oondersoorte stoon daan in "Lies vaan oondersoorte vaan 't Vèrke", of, es 't neet zoe'n groete lies is, in 'n apaart houfstuk in 't groetere artikel. 't bèste argemint steit nog wel in d'n eige artikel: de Latiense naome vaan elke femilie zien inkelvoud! Kiek meh nao (Sus), (Hylochoerus) en wijer.
Bovedien, wie 'se kins zien op de Ingelse, Duitse en Hollendse WP, dao zien alle artikels euver e bepaald bies in 't inkelvoud, met soms de kategorie in 't miervoud (wat mie in dein riddenatie pas, want dat is 'n verzameling vaan artikel). Sterker nog, de miervoj redirecte nao 't inkelvoud! 't geit d'r dus um wie 'n enceclopedie d'r oet mot zien, en neet, met alle respec, wats diech persoenlik vins tot (oon)logisch is. En daan zegk iech: laote v'r us confermere aon wat de groetste WPs noe al doen, dees discussies zien dao oongetwiefeld al geveurd, dus laote veer dat heij neet nog es doen. Mhaesen 16 mrt 2006 20:06 (CET)
Haaflimbo, noe liekend dit neet zoe'n werelsjokkend oonderwèrp, mèh 't kump toch wèl diech in de buurt vaan wat veer heij in de groond toch aon 't doen zien: 'nne gooie enceklopedie make. Iech zow 't ten zierste op pries stèlle este 'n inhawwelike discussie daoeuver daan ouch kins aofmake. Iech geef duudelike argeminte, iech kreijg vaan diech e geveul trök, iech geef nog mie argeminte en referenties, en noe kreijg iech niks mie trök? V'r zien neet met väöle heij, dus 't hoof neet zoe lang doore um tot 'n conclusie te kaome: geef m'ch inhawwelike argeminte en referenties um bieste (en in 't verlèngde daovaan nog väöl mie oonderwèrpe, daan motte v'r ouch consequent zien) allein in de li:WP op z'n miervouds ingedeild motte weure, daan is dat veurtaon heij zoe. Aanders stel iech veur um ze aon te passe. Mhaesen 4 apr 2006 20:45 (CEST)
ps. zoewie-se kins zien höb 'ch 'n paar dinger weggehaold/veranderd, zie leke m'ch bij twiede lezing misjien gèt te femiliair. Kump deenk 'ch umdat eigelik allein mèt m'n femilie Mestreechs praot, dus daan gebäört zoeget bijnao vaan zelf, mèh zoe good kinne v'r mekaar (nog) neet.
De höbs gliek, iech hej diech wel eve kinne antwoorde. Um kort te goon, iech vin 't volgende. Diech zègks tot me op de Ingelse, Duitse en Nederlandse Wikipedia allemaol die taxonomische artikele in 't inkelvajd aontref. Dat is dus neet woer: de Nederlandse en de Duitse numme 't miervajd (zuug daoveur beveurbild nl:katachtigen, de:Katzen), en de Ingelse Wikipedia gebruuk de Latiense, weitesjappelike naome die ouch in 't miervajd zien (en:Felidae). Wie iech al ieder zag is dat neet mier es logisch, wienie 'n orde, familie of genus oet mier es ein diersaort besteit. Dat doen de ziekeuj, de verkes en de olifante. Diech zègks zelfs tot de miervoude nao 't inkelvoud redirecte, en dat is hielemaol neet woer. 't Umgekierde is woer: nl:zeekoe is 'ne redirect nao nl:zeekoeien, perbeer mer zelf oet. Um 't betoog compleet te make: ander encyclopedieë doen 't perceis zoe. Zuug de Winkler Prins mer drop nao. Iech zeen daan ouch neet in boeveur veer 't anders zouwe mote doen: dat is neet gebrukelik en in strijd mèt de taxonomische wèrkelikheid. HaafLimbo 4 apr 2006 23:17 (CEST)
't ligk d'r dus meh aon welke links tot-se wèl laote zien. Iech num: en:Cats, nl:Katten, en:Dogs, nl:Honden, en gaank meh door, die allemaol nao 't inkelvoud redirecten. Es iech 't naokiek in de versjèllende cattegorieë euver bieste, daan bliek 't in de nl versie e zooijtje te zien, mier- en inkelvoud door mekaar. D'n Ingelse bliek veur 't groetste gedeilte inkelvoud. Helaas höb iech d'n Winkler prins neet bei m'ch. Iech deenk dat iech bij dees m'n stelligheid euver 'nne wp-standaard veur taxennemie mot intrekke (meh diech daan ouch ;). V'r laote alles zoe, bespaord us ouch nog 's 'n houp werk. Iech zal wel nog snel eve naokieke of ze allemoal 'ne gooie redirect vaan 't inkelvoud höbbe. Mhaesen 6 apr 2006 17:00 (CEST)
Jehjao, meh die redirecte diestiech noe opneumps goon nao artikele euver 'n inkel diersaort. Daan is 't idd logisch tot 't artikel in 't inkelvajd steit, ouch al zien 'rs mier rasse en exemplaire waat hun en katte. Dat is ouch mie beleid tot noe touw, dus es v'r 't zoe laote, prima. HaafLimbo 6 apr 2006 22:41 (CEST)

Verzoek

Beste Haaflimbo, Kunt U mij deblokkeren op de nl.wikipedia.org aub? De blokkade was voor drie dagen. Het is nu de vierde dag, als ik goed tel. Dank U vriendelijk. [[2]] Froggy 1 apr 2006 10:15 (CEST)

Als u nu nog geblokkeerd bent is dat de beslissing van iemand anders of een systeemfout. Of een aprilgrap. HaafLimbo 1 apr 2006 10:43 (CEST)
Okee, bedankt iig. Froggy 1 apr 2006 10:56 (CEST)

Hi

Hello HaafLimbo, I was just wondering about the state of things in the Limburgs Wikipedia. Is the encyclopedia working OK? While I'm here, how do you say "I don't know" and "I don't undeerstand" in Limburgs? Thanks, my friend. --Wonderfool 7 apr 2006 23:21 (CEST)

Oh yes, it is steadily growing, we're slowly gaining new contributors and often IP number do slight corrections or translate articles about their own village into the local dialect. "I don't know" translates as I(e)ch weit 't neet, "I don't understand" is i(e)ch begriep 't neet. HaafLimbo 7 apr 2006 23:34 (CEST)
I assume that when you write "I(e)ch", it depends on the dialect, yes? I'll add it to Wiktionary. Thanks HaafLimbo. --Wonderfool 10 apr 2006 13:25 (CEST)
Yes, it depends on dialect. Most dialects feature ich. HaafLimbo 10 apr 2006 13:42 (CEST)