Daag HenkvD, iech zeen dats te drök bezeg bis mèt euveral interwiki links debij te zètte. Iech wèl diech d'r allein op wieze tot väöl bots dat ouch al doen, en dèks väöl sneller en otomatisch. Dit umtot 't vervelend werkske is. Mer iech haw diech zeker neet tege... - PAhles 5 apr 2008 19:59 (CEST)

hercatsBewirk

Daag HenkvD, iech höb 'n deil vaan dien hercats trökgedrejt. Euveral 'Nederlands Limburg' en/of 'Belsj Limburgs' bijzètte is euverbodig. - Pahles 15 okt 2008 21:56 (CEST)

Ik ben een andere mening toegedaan als jij, maar ik respecteer jou/jullie keuze. HenkvD 15 okt 2008 23:03 (CEST)