Euverlèk:Maos (revier)

Onderwerp toevoegen
Openstaande onderwerpen

Dees pagina is intösse 'ne misjmasj gewore aon dialekte. Wat doen v'r dao-aon? Moot iech alles umsjrieve in 't oersprunkelek dialek vaan 't artikel ('t Mestreechs)? - Pahles 12 jun 2009 21:43 (CEST)

Ich vin dat prima--Mergelsberg 12 jun 2009 23:46 (CEST)
Ies good--Aelske 13 jun 2009 11:51 (CEST)
Jao huur, en neum 't artikel daan mer um tot Maos. ᏎᏖᎢᎾᏆᎮ Op nao de 5.000! 13 jun 2009 11:59 (CEST)
"Moas (reveer)", of "De Moas (reveer)" liekt nog bjèter, umdat daan gène verwèjzingspagina nudeg is mèt oach de aander betèkenisse vaan den hujdegen titel. (Ien de miesjte aander toale sjtèèt trouwes oach derater, dat 't 'n reveer betruf. Bensjesknööpkes 29 jun 2009 14:00 (CEST)
Welke andere beteikenisse gief 't daan nog, boete 't Franse departemint (wat beter met Meuse aongeduid kin weure) mèt dee naom? - Pahles 29 jun 2009 16:25 (CEST)
  • 'Ene persoensnoam
  • 'N 'woepening ien e (vis)nèt
  • 'Ne sjtjiek bie 't breiwèrrek.Bensjesknööpkes 2 jul 2009 04:15 (CEST)
Iech zou dan Maos (reveer) (dialek Mestreechs) devan make en Moas (reveer) es redirect. Es se De Maos of De Maas zaes, ies de toevoging reveer vlgm. neet nuèdig. Wiejer idd. 'n vp mèt de 3 beteikenisse van maas.--Aelske 2 jul 2009 09:19 (CEST)

Dét nog: "Persoensnoam" woar bedoeld ien de zeen vaan "achternoam". (d.o. ex-fétsrenner, transporteur, ex-vòtbaltrèner MVV). Daach neet, dat 't oach 'ne võõrnaom is. En de veerde betèkenis van 'woepening (opening, dus) ien e nit ("de mazen van het net") ontbrékt nog. Bensjesknööpkes 6 jul 2009 13:03 (CEST)

Mesjiens is die vermelding vaan de veurnaom ouch wel get euverdreve, zoeväöl kump dee hei neet veur (mier in Gelderland en Utrech). Wat maas in 'n nèt betröf: is dat wel 'ne link weerd? 'n Ech encyclopedisch stök zals te dao neet euver kinne sjrieve, 't liek miech mier get veur de wiktionair. - Pahles 6 jul 2009 13:31 (CEST)
Aanderzèjds kosjt 't néks, um alle betèkenisse te vermelde, oach dèj oe gèèn artikel 'wuver zal kwoeme. 't Besjpoart daan alweer de meujte, um oach nog de Wiktionair derop noa te sjlwoen. Bensjesknööpkes 6 jul 2009 14:36 (CEST)
Ich vin dae vp neet nuëdig. Neum 't lemma tóch gewoeën Maos. Dae sjtriksjtieëk, 't laoëk in e nèts en d'r naam is get vör d'r wikitionair.--Mergelsberg 6 jul 2009 17:51 (CEST)
't Woerd Maas hèt trouwes nog 'n zisde betèkenis: 'n figuurleke 'woepening en daan mit noame ien de oetdrukking "de mazen van de wet". Mè es doa neet toch al 'ne verwèjzingspagina is of moot kwoeme, hoof dat inderdaad neet vwuur dergeleke klengeghède. Aanders zow 't, wé gezaag néks kosjte, um ze, vwuur de volledeghèt en ter eksjtra ienformwoasie, effe debie te zétte, oach al betruft 't daan geng verwijzing noa 'n artikel. Bensjesknööpkes 15 jul 2009 03:38 (CEST)

Zalm in de MaasBewirk

Ich weet oet örsjte haand dat in 1924 d'r lètste zalm oet de Berwien is gevisjd en dat waor lang väör d'r boew van de waterkrachcentrales in de Maas, die daobie vólges mich ooch nog 'ns allemaol ten zuide van de monding van de Berwien in de Maas liegke. Dat 't in de Berwien gèng zalme mie haat liekt an de Maas in Nederland want die dere zjwómme van de monding van de Maas sjtoomopwaards nao de bron van de Berwien öm dao te paaje. Watervervuiling waor vólges mich de raej; dat noe, wie de Maas zuverder is wie doe, de krachcentrales mieë zuidelek 'n ròl sjpaele klópt waal.--Mergelsberg 29 jun 2009 13:36 (CEST)

Toch nog effe ienformere, wat dèj "örsjte haand" is, um te kinne be'woerdèjle of dat 'n betrouwbaar bron woar.
De verveuiling zal inderdaad oach 'n groete rol gesjpõõld hebbe. Dèj dèèt zich oach vwuur ien Hollaand, mè sjèjnt veraal ver'woerzwoakt te wjère doerdat ien 't Belsj de riole onggezuverd derien geloosd wjère en dwoer de Woalse febrieke. Gèt hie'wuver zow oach ien 't artikel passe. Bensjesknööpkes 6 jul 2009 13:39 (CEST)
Brón is Theo Broers va Moelinge. Feit is dat 't mer èng brón is en dat is normaal te wènnig. Mae Broers verzamelt al jaore ow gereedsjappe en haat ooch e häökske oeë vreuger mèt óp zalme gevisjt waoërd. Belzje riole geunt vólges mich neet mie oongezuverd de Maas in (överaal waterzuveringsstations) en de Welzje fabrieke waore idd groeëte veroorzakers van vervuild Maaswater, mae allewiel is dat ooch an beng gelach. 't Is neet zoe, en dao geet 't mich in örsjte instantie öm, dat zalme de Maas neet mie ópzjwómme ömdat de sjtuwe in d'r waeg sjtónge. En dat sjteet d'r noe waal nog.--Mergelsberg 6 jul 2009 15:31 (CEST)

Ze mote (mósse) neet alleng mèr sjtroomopwjèrts, mè doanoa òòch weer terök. Zo wé gezaach kriege ze doabie meppe vaan de rotore, dèj ze (direk of oeteindelek) neet 'wuverlève. Wèjjer kint 't zo zien (mè mögelek zien doa nog geng citeringe oet bronne vaan besjikbaar) dat de biesjte noa verlòòp van tied geun oanveule, of zéch ongderèèn woarschowwe, dat ze dèj reveer mote loate vwuur wat ze is, umdat 't doa te gevèèrlek en te iengewikkeld is gewoere. Mè wat de "örsjte haand" beftruf, kint dèj inderdaad neet es betrouwbaar ien de zeen vaan de Wp-règels oangemèrek wjère. (De geneumde perfesser woar vreuger al vwuur gene cent te vertrouwe. Es dè déch e knèpke goaf, kosj te derop rèkene, dat 't enen hòòp pjèper woar). Bensjesknööpkes 8 jul 2009 16:52 (CEST)

Natuurlek moesse die ooch wer truuk en de jóng zoewiewezoe. Theo Broers is gene en neumt zich ooch gene professor mae is waal 'ne erkaande deskundige verzamelaer en heemkundige óp 't vlak van oral history; ooch erkaant bv dör 't Hóllendsj Historieprogramma Andere tijden. Ich sjrief dat jaortal neet in 't lemma ömdat 'ch mer èng brón haan. Daeër sjrieft, zoonder bronvermelding, dat de sjuwwe de oorzaak zeunt van gèng zalme in de Maas, terwiel d'r al gèng zalme mie kieëme vör d'r boew van die sjtuwwe. Of haat daeër brónne die zage dat 't later ooch nog zalme in de Maas how?--Mergelsberg 8 jul 2009 17:08 (CEST)
'T verbaand tusse zalm en de centrales is dézerzèjd geljèze ien eng vaan de boetelandse Wp-edities 'wuver de Moas.
D'rvaan oetgoande, dat 't daan woal good zal zitte mit de bronne, is dat hie 'wuvergenwoeme. Mè es oet 'n gerenommeerde bron zou blieke, dat enen deskundige op dat gebéd 'n aander visie hèèt, daan wört dat dézzerzijds gère erkint en ien 't artikel verwèèrkt. Volgens de Wp-règels is doa daan woal e litterlek en teuinbwoar citaat oet dèj bron vwuur nudeg. 't Is dus neet genog, dat ene Wp-dèèlnjèmer zèèt dat dèè of dèè hööm of höör verteld hèèt dat.... Ien zjiekere zeen is dat daan neet vööl aanders es 'n ège bevinding.
('Wuverégens is de Theo Broers, dè 't hie betröft, woarsjijnlek iemes aanders, es de Theo Broers oet Moelinge, dè dézzerzijds bedoeld woert. Vandoa, dat vermoed woert, dat hie sjproake waor van e grepke en dat doa òòch mit e grepke op gereageerd woerd). Bensjesknööpkes 9 jul 2009 15:15 (CEST)
Kiek nl:Atlantische zalm en dao ooch de duutsjtalige versie. Vervuild water dör de industrialisering es oorzaak van voetblieve en verkieérde zalmtrappe es raej verwat ze neet trukkaome, noe wie 't water wer zuverder is.
Mieng brón Theo Broers oet Moelinge dae es verzamelaar mètwèrkde an Andere tijden keumt mèt dis info överèèn. Broers waoërt in dat programma geïnterviewd en 't is d'r Theo Broers van Moelinge, huur! --Mergelsberg 10 jul 2009 09:59 (CEST)
Terugkeren naar de pagina "Maos (revier)".